Родителски срещи

Съобщение

На 24.01.2019 г. от 17.15 ч. ще се проведе родителска среща за начален етап със следния дневен ред:

1. Приключване на І учебен срок - резултати, пропуски, набелязване на мерки за повишаване на качеството на образователно - възпитателния процес.

2. Запознаване с промени в Правилник за дейността на училището.

3. Запознаване с графици за консултации, ДКР и др. за ІІ учебен срок.

4. Кандидатстване на училището за "Иновативно училище"

5. Информиране на родителите относно организирането на групи по занимания по интереси съгл. Постановление на МС от 12.12.2018 г.

6. Въвеждане на електронен дневник в училището - "Школо.БГ"

7. Становище на родителите относно вида на предлаганата закуска - основна или подкрепителна - в начален етап и група ЗВО.

8. Разни