Проекти

Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“. Информация за проекта и за възможностите за участие в него може да бъде намерена на страницата на информационната система на адрес: https://teachers.mon.bg